Reklama

Wyszukaj w serwisie

VII Konferencja „Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych”

W dniach 25-26 kwietnia 2024 r. w Cedzynie odbyła się VII edycja konferencji „Perspektywy Rozwoju Laboratoriów Badawczych. Technologie – Jakość – Zarządzanie” organizowana przez redakcję „Laboratorium – Przeglądu Ogólnopolskiego”.

Wydarzenie stwarzało okazję do poszerzenia wiedzy w zakresie efektywnego zarządzania i usprawnienia pracy laboratoriów. Eksperci biorący udział w konferencji omówili najnowsze rozwiązania i wytyczne związane m.in. z przygotowaniem do audytu technicznego, oceną ryzyka oraz monitorowaniem kompetencji personelu. Uczestnicy ponadto mieli możliwość wysłuchania prelekcji nt. Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar oraz zwiedzenia tej jednostki.

Wydarzenie zostało objęte patronatem merytorycznym przez Główny Urząd Miar oraz Polskie Centrum Akredytacji.

Audyt techniczny

Konferencję rozpoczęli Małgorzata Ullmann, redaktorka „Laboratorium – Przeglądu Ogólnopolskiego” oraz prof. Rajmund Michalski, redaktor naczelny. Wykład inauguracyjny pt. „Audyt techniczny – jak dobrze się do niego przygotować” wygłosiła Ewelina Siwek, auditorka, konsultantka w zakresie systemu zarządzania jakością. Prelegentka wyjaśniła na jakie aspekty należy zwrócić uwagę w kontekście oceny kompetencji technicznych laboratorium. Zdefiniowała czynniki wpływające na prawidłowość i wiarygodność badań, w tym: bezstronność i poufność, organizację, zasoby oraz procesy, opierając się na dokumentach PCA, DA-06 oraz ILAC G-24.

Bezpieczeństwo informacji w laboratorium

Kolejną prelekcję, dotyczącą oceny ryzyka w laboratorium w kontekście bezpieczeństwa informacji wygłosił Rafał Malon, prezes zarządu Malon Group, specjalista w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Na początku wyjaśnił czym jest bezpieczeństwo informacji i jakie mogą być skutki jego niezapewnienia. Jako najbardziej kluczowe z nich zidentyfikował: nieautoryzowany i nieuprawniony dostęp do przetwarzanych danych, zakłócenie ciągłości realizowanych działań i procesów, dostęp do nierzetelnych, niekompletnych i niespójnych danych. Następnie omówił strategie postępowania z ryzykiem oraz możliwe rodzaje zabezpieczeń, zarówno aktywów, dokumentów, jak i urządzeń firmowych.

Projekt i realizacja cleanroom

Istotne aspekty czystości w obszarach laboratorium i produkcji omówiła Patrycja Sitek, właścicielka CR Konsulting (CRK). Na początku przybliżyła uczestnikom klasy czystości wg ISO 14644, GMP oraz US FS, a następnie omówiła rodzaje materiałów dozwolonych w tworzeniu i funkcjonowaniu pomieszczeń czystych i stref kontrolowanych. Prelegentka zwróciła uwagę, że ok. 30-40% zanieczyszczeń w strefach czystych generuje człowiek, po czym przedstawiła czynniki ograniczające aktywność personelu w cleanroom. Na koniec skupiła się na charakterystyce odzieży specjalistycznej, dedykowanej strefie kontrolowanej oraz wyjaśniła jak prawidłowo prowadzić w niej monitoring cząstek oraz mikrobiologiczny.

Potwierdzenie ważności wyników badań

Prelekcję pt. „Potwierdzenie ważności wyników badań jako element monitorowania kompetencji technicznych personelu” wygłosiła Agnieszka Wiśniewska, ekspertka z zakresu systemu zarządzania i działalności technicznej laboratoriów. Na początku zdefiniowała pojęcie kompetencji personelu z podziałem na twarde i miękkie, po czym odniosła się do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w tym zakresie. Następnie wyjaśniła jakie elementy potwierdzania ważności wyników mogą służyć jednocześnie do monitorowania kompetencji personelu oraz omówiła metody monitorowania powołując się na zebrane dane liczbowe.

Zarządzanie programem wzorcowania wyposażenia pomiarowego

Drugi dzień konferencji zainaugurował wykład Andrzeja Hantza, dyrektora Zakładu Mechaniki i Akustyki Głównego Urzędu Miar. Prelegent omówił wytyczne zawarte w dokumencie ILAC G24 / OIML D10:2022, którego celem jest zapewnienie laboratoriom wskazówek dotyczących metod i określania przeglądu częstotliwości ponownego wzorcowania wyposażenia pomiarowego w ramach ustalonych programów wzorcowań. Następnie scharakteryzował program wzorcowań wyposażenia pomiarowego w laboratorium, powołując się na wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Na zakończenie podkreślił, że odpowiednio wdrożony i zarządzany program wzorcowań i sprawdzeń wyposażenia pomiarowego pozwala na sprawne zarządzanie wyposażeniem, czyli zapewnienie ciągłości działania laboratorium oraz minimalizowanie zastosowania procedury badań/wzorcowań niezgodnych z wymaganiami.

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar

Prelekcję kończącą część merytoryczną wygłosił Andrzej Kurkiewicz, dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Głównego Urzędu Miar. Prelegent przybliżył ideę Kampusu oraz scharakteryzował profil działalności i zakres badań, które już niebawem będą prowadzone w jednostce. Omówił usługi, które będą dostarczane przez każde z sześciu laboratoriów funkcjonujących w obrębie Kampusu oraz zakres szkoleń i warsztatów oferowanych przez każde z nich.

Po prelekcji uczestnicy konferencji przenieśli się do Kielc, gdzie mieli możliwość zwiedzenia Kampusu oraz wysłuchania interesujących faktów na temat jego projektowania, budowy, funkcji i wyposażenia.

Nowoczesne rozwiązania dla laboratoriów 

Uczestnicy, poza wysłuchaniem prelekcji merytorycznych, mieli również możliwość  zapoznania się z najnowszą ofertą dla rynku laboratoryjnego podczas prelekcji firmowych oraz rozmowy z ich przedstawicielami. Swoje rozwiązania w tym zakresie zaprezentowały firmy: Hanna Instruments, Miele, Pol-lab i Shim-pol.

Wszystkim uczestnikom, prelegentom i partnerom dziękujemy za udział i zapraszamy do uczestnictwa w VIII edycji konferencji, która odbędzie się w przyszłym roku 🙂

Relacje

Poznaj nasze serwisy